Oznámení o ochraně osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení“) obce Rohozná, Rohozná 264, 569 72, IČ: 00277274 kontaktní též na osobniudaje@rohozna.cz

V rámci povinnosti zavedení pravidel ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018, Vám tímto oznamujeme, že jsme tato pravidla plnohodnotně zavedli.  Veškerá zpracování osobních údajů, která provádíme, jsou zaznamenány v Záznamech o činnostech zpracování (dle čl. 30 GDPR), které jsou v úředních hodinách k dispozici k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě povinnosti, kterou nám ukládá obecně závazný právní předpis, tedy obecně je právním základem zpracování osobních údajů splnění zákonné povinnosti s lhůtou pro uložení zpracování dle konkrétního právního předpisu.

Výjimky tvoří následující zpracování 

a) souhlas občanů s účastí v programu „Infokanál“, kdy prostřednictvím SMS zasíláme občanům aktuální informace

b) zřízení členského účtu v rámci obecní knihovny – toto zpracování probíhá na základě právního titulu plnění smlouvy

c) pronájmy nemovitostí obce na základě plnění smlouvy

d) odběr vody – plnění smlouvy


Vaše osobní údaje předáváme jiným příjemcům, ukládá-li nám to zákon a dále smluvním příjemcům (tzv. zpracovatelům) jen tak, abychom mohli splnit své povinnosti (vše je vyznačeno v Záznamech o činnostech zpracování). Vaše osobní údaje nepředáváme nikam mimo EU. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování.

Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen.

Též jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů (dle čl. 37 odst. 1. písm. a) GDPR), kterým je pan Jan Škranc, GSM: +420 734 429 831, e-mail: osobniudaje@rohozna.cz, u kterého se můžete dotazovat či uplatňovat svá práva, jež s ochranou osobních údajů souvisí; pro poštovní korespondenci laskavě doručujte přímo našemu obecnímu úřadu.

Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatnit svá práva u soudu.

V případě jakýchkoliv dotazů, námětů či upozornění se prosím neváhejte obracet na vedení obecního úřadu či přímo na pana Škrance.Vladimír Židek
starosta